اساسنامه موسسه بقيه الله الاعظم

*فایل صوتی توضیحات*

برای دانلود فایل ورد اساسنامه کلیک کنید

 

باسمه تعالی

اساسنامه موسسه بقيه الله الاعظم

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه بقيه الله الاعظم است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” موسسه ” ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي موسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در موضوع با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعاليت موسسه درسطح استان هرمزگان است.

ماده 4

محل : مركز اصلي موسسه دراستان : هرمزگان – شهرستان بندرعباس به نشاني : بلوار امام حسين جنب مخابرات واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفترنمايندگي ايجاد نمايد .

ماده 5

تابعيت

موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 6

مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 7 :

دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ ده مليون ريال ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است .

ماده 8 :

هيأت موسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت

ماده 9 :

اهداف موسسه عبارتند از :

الف : کلیات

1- آموزش ، نشر و ترويج معارف ديني مذهبی

ب : روش اجرای هدف

1-ایجاد کارگاه و دوره های آموزشی ، مهارتی 2- موسسه می تواند در حوزه وظایف و فعالیتهای خود با نهادها و دستگاهها ی اداری همکاری نموده و خدمات فرهنگی ، پژوهشی و در چهار چوب موافقتنامه ها ارائه نماید  3-استفاده از نيروهاي با دغدغه ديني جهت امور عملياتي در حوزه ماموريتهاي موسسه 4-به كار گيري و هدايت منابع در حوزه وظائف و اختيارات موسسه 5-تولید محتواهای مورد نیاز جامعه های هدف 6-راه اندازی مراکز فرهنگی مذهبی در راستای اهداف موسسه

ماده 10 :

شرایط عضویت :

-اعتقاد و التزام به اسلام 2 – اعتقاد و التزام به نظام اسلامي و رهبري 3- پذيرش اساسنامه 4-تكميل فرم عضويت و پرداخت حق عضويت مصوب 5-تابعيت ايراني

انواع عضویت :

عضو افتخاري عضو عادي عضو فعال عضو نيمه فعال عضو راكد

فصل دوم : ساختار

ماده 11 :

ارکان موسسه عبارتند از :

 • مجمع عمومی 2 – هیات مدیره 3- بازرس

ماده 12 :

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است :

 • انجام اقدامات اولیه برای تاسیس ؛
 • تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان موسسه .

تبصره 1 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیّت خواهد یافت .

تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود .

ماده 13 :

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .

 ماده 14 :

مجمع عمومي عادي سالانه در ارديبهشت ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و یا بازرس ؛
 • با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 30 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

تبصره 1 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد .

تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17 :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • تصویب تغییرات اساسنامه ؛
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛
 • تغییر در میزان سرمایه ؛
 • انحلال قبل از موعد ؛
 • هرگونه تغییردر ماهیت .

ماده 18 :

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

تبصره 1: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیدا های هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی

خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره 2 : رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه ی مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع غزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

تبصره 3 : مجامع عمومی عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود .

ماده 19 :

موسسه داراي هيات مديره اي مركب از 3 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تبصره 1 : جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره 2– شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه غير موجه و يا شيش جلسه موجه در سال جلسه متوالي يا سه جلسه غير موجه و يا شيش جلسه موجه در سال جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

تبصره 3 : دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل هفت  روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده 20 :

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیت مدیره یا بازرس ، عضوعلی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

درصورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخاب مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده 21 :

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22  :

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نائب  رییس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می نماید .

تبصره 1 : هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نماید .

تبصره 2 : مدیر عامل نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی .

تبصره 3 : هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره 4  : هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضاء هیات مدیره تعریف نماید .

ماده 23 :

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است .

ماده 24 :

هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکهای طی تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده است . به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد .

همچنین هیات مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج اگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مر جع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور مشروط به رعایت اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2 ، هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ یک میلیارد ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید .

ماده 25 :

موسسه دارای 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی برای مدت یک سال انتخاب می گردند . انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 26 :

اشخاص ذیل نمی تواننند به عنوان بازرس انتخاب شوند :

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند ؛
 • مدیران و مدیر عامل موسسه ؛
 • اقربای سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
 • همسر اشخاص مذکور در بند 2

 ماده 27 :

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی ؛
 • مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی ؛
 • گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع گذاشته اند . ؛
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 28 :

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 29 :

هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین انها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 30 :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حد اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد .

تبصره 1 : عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل  باشد .

تبصره 2 : دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد .

تبصره 3 : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

ماده 31 :  

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد :

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهاد ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره ؛
 • نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه ؛
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد ؛
 • ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیت های موسسه و هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛
 • تهیه پیش نویس تراز نامه ، بودجه خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی ؛
 • تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره ؛
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی ؛
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره ؛
 • انجام سایر و ظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود

 

ماده 32  :

حقوق و مزایای مدیر عامل به وسیله هیات مدیره تعیین می شود .

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 33 :

بودجه موسسه از طریق ذیل تامین می شود :

 • هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .
 • وقف و حبس
 • وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه موسسه و این آیین نامه .
 • حق عضویت درموسسه.

ماده 34 :

موسسه مکلف است در آمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارئه نماید . چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید موسسه موظف به ارائه آن است .

تبصره 1 : هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه در آمد های حاصله سالیانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری نماید  .

تبصره 2 : سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان فروردین ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود .

تبصره 3 : مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد .

تبصره 4 : مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید

تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد ، واگذار نماید .

تبصره 2 : تصفیه امور مربوط به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره 3 : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر هیات تصفیه انتخاب می نماید .

تبصره 4 : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید .

ماده 39 :

چنانچه فعالیت مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مجوز مورد نظر اقدام نماید .

ماده 40 :

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 41 :

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ …………………………… مجمع عمومی موسس به تصویب رسید .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *