میله‌های پیشرفت
گرافيک 80%
اچ‌تي‌ام‌ال 90%
سي‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
ارتقاع دلخواه

گرافيک 80%
اچ‌تي‌ام‌ال 90%
سي‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
گرافيک 80%
اچ‌تي‌ام‌ال 90%
سي‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%

ميله هاي راه راه

گرافيک 80%
اچ‌تي‌ام‌ال 90%
سي‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
گرافيک 80%
اچ‌تي‌ام‌ال 90%
سي‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%